python 列表生成式使用if else

列表生成式有两种写法:

  • [i for i in range() if condition]
    此时if起条件判断作用,满足条件的,将被返回成为列表的中的一个元素
  • [i if condition else exp for exp]
    此时if…else被用来赋值,满足条件的i以及else将成为列表中的元素

示例

print([i for i in range(10) if i%2 == 0])
print([i if i == 0 else 100 for i in range(10)])
---
[0, 2, 4, 6, 8]
[0, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100]

引用
[Python列表解析配合if else]

© 版权声明
THE END
喜欢就支持以下吧
点赞0
评论 抢沙发
Elvnik的头像-爱看否

昵称

取消
昵称表情代码图片